Вториот конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество беше организиран и одржан во Охрид, во периодот 25–29 октомври 2003 година.

Групирани во 9 работни еколошки секции, учесниците ги презентираа резултатите и научните достигнувања и тоа:

 1. Терестрични екосистеми;
 2. Акватични екосистеми;
 3. Зачувување на биодиверзитетот и геодиверзитетот;
 4. Агроекологија;
 5. Екологија на популации и биоценологија;
 6. Еколошки мониторинг;
 7. Загадување и заштита на животната средина;
 8. Еколошка едукација; и
 9. Учество на јавноста и НВО.

Презентираните трудови (вкупно 101 труд) и пленарни реферати се објавени и отпечатени во Зборник на трудови од 2 Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество. Охрид, 25-29 октомври 2003 година, и тоа претставени во шест сумарни секции:

 1. Терестрични екосистеми: екологија, екофизиологија и биоценологија;
 2. Акватични екосистеми и хидробиологија;
 3. Биодиверзитет: истражување и заштита; геодиверзитет;
 4. Агроекологија;
 5. Заштита и мониторинг на животната средина, и
 6. Еколошка едукација.

Подеднаков интерес и учество покажаа како научниците од Македонија така и од другите соседни земји од регионот, како Србија и Црна Гора, Бугарија, Словенија, Романија. Од изнесените презентации во текот на Конгресот, очигледно беше дека научниците од Македонија и регионот пошироко, во дадениот период најголемо внимание и интерес покажуваат кон проучувања насочени кон терестричните и акватични екосистеми и особено во полето на зачувување на биодиверзитетот и геодиверзитетот.

И покрај големите напори на МЕД да ги поттикнат и инспирираат многуте невладини еколошки организации од Македонија и регионот да земат учество на конгрес од овој тип, за жал секцијата која се однесуваше на нивната работа и учество во јавноста не резултираше со пријава и учество.

Start typing and press Enter to search

Успешно се пријавивте за известувања од весникот на МЕД.

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Macedonian Ecological Society will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.