Започнувајќи од 2006 година, со цел подобра комуникација со членството и промоција на Друштвото, МЕД трипати или четирипати годишно издава Информатор во кој ги прикажува реализираните активности и други актуелности и го доставува до своите членови.

МЕД ќе продолжи со подготовка и публикување на електронски весник со информации од актуелни и тековни активности на Друштвото.

Информатори
newsletter-32_page_01
newsletter-31_page_01
newsletter-30_page_01
newsletter-29_page_01
newsletter-28_page_01
newsletter-27_page_01
newsletter-26_page_01
newsletter-25_page_01
newsletter-24_page_01
newsletter-23_page_01
newsletter-22_page_01
newsletter-21_page_01
newsletter-20_page_01
newsletter-19_page_01
newsletter-18_page_1
newsletter-17_page_01
newsletter-16_page_01
newsletter-15_page_01
newsletter-14_page_01-1
newsletter-13_page_01-1
newsletter-12_page_01-1
newsletter-11_page_01-1
newsletter-10_page_01
newsletter-9_page_01
newsletter-8_page_01
newsletter-7_page_01
newsletter-6_page_01
newsletter-5_page_01
newsletter-4_page_01
newsletter-3_page_01
newsletter-2_page_01
newsletter-1_page_01

Start typing and press Enter to search