Завршен настан на „Зелена комуна Белица“

Територијата на Македонија е преполна со скриени „скапоцени камења“, ова беше заклучокот на завршниот настан на „Зелена комуна Белица“. Жителите на ова кичевско село во изминатата година, ја [...]

Почна ревитализацијата на крајбрежјето на реката Брегалница

Сто и дваесет садници од автохтони видови на врба и топола денеска беа засадени покрај реката Брегалница во близина на селото Пенуш, Штип, со цел закрепнување на крајречната вегетација. Акцијата [...]

Пролетта доаѓа

Цел на проектот: Да се придонесе кон промоција на позитивните практики за oдржливо користење на природните ресурси во шест општини долж Шар Планина. Активно вклучување на локалните чинители во [...]