Возобновување на шумите во Северна Македонија и Албанија

Иницијативата за северни шуми: „Обнова на шумите во Албанија и Северна Македонија“ – проект на Шведската поштенска фондација, за возобновување на шумите има за цел да придонесе за возобновувањето [...]

Работилница за валидирање на податоците за обновување на шумите во областа Буковиќ

Македонското еколошко друштво, на 20 март 2024 година, во Маврово ја одржа втората работилница од проектот „Иницијатива за Северни Шуми: Ревитализација на шуми во Северна Македонија и Албанија“. [...]

Како правилниот начин на пошумување влијае на биодиверзитетот?

Сите ние влијаеме на биодиверзитетот. Дел сме од целина во која едни без други не можеме. Влијанието на човекот, за жал, некогаш знае да биде и деструктивно по биодиверзитетот. Како земја [...]

Иницијатива за северни шуми: Ревитализација на шумите во Северна Македонија и Албанија

  Финансиер: Фондација на шведската поштенска лотарија Координатор: IUCN ECARO Партнерски организации: МЕД и PPNEA  Цел на програмата: Спречување на понатамошното губење на шумите преку [...]

Меурестиот козинец (Astragalus physocalyx) доби свој мурал во Богданци

18.05.20212 – По повод меѓународниот ден на диворастечки растенија – 18 мај, градскиот парк во Богданци се збогати со ѕиден мурал посветен на локалниот ендемит меурест козинец, што вирее [...]

Работилница во рамки на проектот „Зачувување на ендемичните растенија во Македонија“

На 25 февруари во Домот на културата во Богданци беше одржана информативна средба за пошироката јавност во општината Богданци за значењето и важноста од зачувувањето на растението меурест козинец [...]

Го одбележавме Светскиот ден на водните живеалишта во Преспа

Тимот на МЕД Преспа го одбележа Светскиот ден на водните живеалишта (2ри февруари) со повеќе настани низ Преспа. Посетивме неколку точки околу крајбрежјето на Преспанското Езеро заедно со [...]

Зачувување на ендемичните растенија во Македонија

Од април, 2019 година МЕД започна со спроведување на тригодишен проект кој се однесува на мониторинг на одредени ретки растенија во границите на постоечките значајни растителни подрачја. Вкупно [...]

Дивата страна на Преспа – почна серија на настани

Канцеларијата на МЕД во Преспа организира серија предавања насловени како „Дивата страна на Преспа“. Целта на кусите презентации е да се запознаат заинтересираните (особено локалното население и [...]