„Екологија и заштита на животната средина“

Ова научно списание објавува оригинални научни трудови од сите аспекти на екологијата и науката за животната средина. Првиот том од списанието беше публикуван во 1993 година. Од 1 јануари 2012 [...]