Ова научно списание објавува оригинални научни трудови од сите аспекти на екологијата и науката за животната средина.

Првиот том од списанието беше публикуван во 1993 година. Од 1 јануари 2012 година, почнувајќи од 14 том, списанието „Екологија и заштита на животната средина” е преименувано во „Macedonian Journal of Ecology and Environment (MJEE)“. MJEE обезбедува платформа каде научната фела од регионот и пошироко на меѓународно ниво, може да ги објавува постигнатите резултати и напредок во еколошките и науките за животната средина.

 

Подолу можете да ги погледнете сите изданија:

Том 19, Број 1-2, 2017

Том 18, Број 1-2, 2016

Том 17, Број 1-2, 2015

Том 16, Број 1-2, 2014

Том 15, Број 1-2, 2013

Том 14, Број 1-2, 2012

Том 13, Број 1-2, 2010

Том 12, Број 1-2, 2009

Том 11, Број 1-2, 2008

Том 10, Број 1, 2006-07

Том 9, Број 1-2, 2004-05

Том 8, Број 1-2, 2002-03

Том 7, Број 1-2, 2000-01

Том 6, Број 1-2, 1998-99

Том 5, Број 1, 1997

Том 4, Број 1, 1996

Том 3, Број 1-2, 1995

Том 2, Број 1 – 2, 1994

Start typing and press Enter to search