6ти конгрес на еколози 2022

Поради состојбата со светската пандемија 6-иот Конгрес на еколозите на Република Северна Македонија е одложен за октомври 2022 година во Охрид. Традиционално, Конгресот е со изразено меѓународно [...]

Петти конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, Охрид 2016 година

МЕД го одржа 5. Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, во периодот 19–22 октомври 2016 година во Охрид. На овој собир присуствуваа повеќе од 300 учесници и гости од 13 држави [...]

Четврти конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2012 година

Македонското еколошко друштво во сора­бо­тка со Македонското лимнолошко друштво го орга­низираше 4. Конгрес на еколозите од Македо­нија, со цел да се со­гле­даат достигнувањата во еколо­ги­ја­та [...]

Изложба и натпревар на детски цртежи на тема Шумите – чувари на природата

  Во рамките на 4 Конгрес на еколозите на Македонија се одржа и натпревар во детски цртежи на тема: Шумите – чувари на природата. Вкупно пристигнаа 289 цртежи од 15 основни училишта од [...]

Трети конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, Струга, 2007 година

Третиот конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество беше одржан во Струга, во периодот од 6–9 октомври 2007 година. Конгресот воедно ја одбележа и 80-годишнината од животот и шеесет [...]

Втор конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2003 година

Вториот конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество беше организиран и одржан во Охрид, во периодот 25–29 октомври 2003 година. Групирани во 9 работни еколошки секции, учесниците ги [...]

Прв конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 1998 година

Првиот Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, беше организиран и одржан во Охрид, од 20-24 септември 1998 година. Пленарните предавања се објавени и отпечатени во Книга на [...]