Македонското еколошко друштво во сора­бо­тка со Македонското лимнолошко друштво го орга­низираше 4. Конгрес на еколозите од Македо­нија, со цел да се со­гле­даат достигнувањата во еколо­ги­ја­та во Ма­кедо­нија и другите земји во регионот, како и разме­на на иску­ства и знаење согласно ра­бот­ните услови на научни­ци­те и експертите на овој простор, но и јавниот инте­рес за подобра, почиста и поздрава жи­вотна средина.

На Конгресот беа презентирани совре­ме­­ни­те научни сознанија на модерната екологија и на­ука­та за живот­ната средина во раз­лични тематски секции. Секоја секција започна со вове­дно предавање из­брано од прија­вените трудови од стра­на на Науч­ниот одбор. Не­за­­висно од тоа, беа ор­гани­зи­­рани пленарни се­сии на кои зедоа учество еминентни еколози од Македонија и дру­ги земји, кои ги презентираа до­стигнувањата на модерната екологија.

На Конгресот присуствуваа повеќе од 300 научни работници и гости од државата и од странство (Турција, Норвешка, Швајцарија, Германија, Грција, Албанија, Бугарија, Словенија, Хрватска, Босна, Србија, Црна Гора, Косово) со свои научни трудови од областа на екологијата и заштитата на животната средина. Вкупно беа презентирани 183 апстракти, од кои 82 усни презентации и 73 постери, а беа одржани и три пленарни предавања и тоа:

  1. Пошумувањето во услови на глобални климaтски промени, проблеми, истражувања и мерки за адаптација, Проф. д-р Иван Раев, Бугарија
  2. Разновидноста на брдските пасишта на варовничка подлога во централните и јужните делови на Балканскиот Полуостров, Академик Владо Матевски, Македонија, и
  3. Еден век од дијатомејски истражувања на Охридското и Преспанското Езеро, проф. д-р Златко Левков, ПМФ – Скопје, Македонија

Во рамките на Конгресот се одржа и Симпозиум на студентите по биологија во организација на Истражувачкото друштво на студенти биолози од Скопје, како и Изложба и натпревар на детски цртежи, фотографии, колекциски материјали, промотивни материјали на тема: Шумите – чувари на природата, од ученици од основните училишта во Македонија. Свое претставување имаше и еколошката секција „Универзум“ од СОУ „Димитар Влахов“ од Струмица.

Беа прикажани двата документарни филма: „Во срцето на Балканот – барајќи го рисот“ и „Во срцето на Балканот – пеликаните од Преспа Парк“.

Важен дел од Конгресот беше и одржувањето на Работилницата за Јадрански прелетни коридори поддржана од германската организација Еуронатур, на која учествуваа орнитолози од Македонија, Германија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна, Словенија и Косово.

 

Подолу се известувањата за 4 Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество:

First Announcement/Прво соопштение

Second Announcement/Второ соопштение

Third Announcement/Трето соопштение

Вкупно 33 трудови од презентираните 155 нa 4 Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество се публикувани во Зборник на трудови од 4 Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество. Зборникот излезе од печат во декември, 2013 година.

Start typing and press Enter to search

Успешно се пријавивте за известувања од весникот на МЕД.

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Macedonian Ecological Society will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.