Член на МЕД се станува со пополнување на пристапница и уплаќање на годишната членарина. Уплатата на членарината се врши со банкарски трансфер – уплатница. Членството се продолжува секоја година.

Редовните членови на МЕД ги имаат следните основни права и обврски:

  • да се придржуваат кон одредбите на овој Статутот и актите на МЕД;
  • да се залагаат за остварување на мисијата, визијата и целите на МЕД;
  • да избираат и да бидат избрани во органите на МЕД;
  • да учествуваат во донесувањето на одлуки во МЕД;
  • имаат увид во работата на органите на МЕД, и доколку дознаат за неправилности во примената на Статутот, или во финансиското работење, можат да побараат отстранување на неправилноста од Претседателството на МЕД;
  • да покренуваат иницијативи и да даваат предлози за активност на МЕД;
  • да ги добиваат изданијата кои ги подговува МЕД;
  • активно да учествуваат во реализацијата на активностите на МЕД;
  • редовно и навремено да ја плаќаат годишната членарина;
  • имаат право на соодвeтна обука за спроведување на активностите на МЕД.

Висината на годишната членарина е:

Семејно членство – 1000 денари

Редовно членство – 500 денари

Пензионерско членство – 300 денари

Студентско членство – 200 ден

Пополнување на уплатница (пп10 за уплаќање во банка, пп30 за безготовински уплаќање):

Примач:
Македонско еколошко друштво

Трансакциска сметка:
300000000278717

Депонент на:
Комерцијална банка АД, Скопје

Цел на дознака:
Уплата на членарина за тековната година

Пред пополнувањето на пристапницата, Ве молиме да се запознаете со статутот, визијата и мисијата на МЕД.

Пристапница:

Пристапница

 

Верификација

 

 

Start typing and press Enter to search