Претседателство

Со работата на МЕД раководи Претседателство составено од девет члена. Претседателството на МЕД беше избрано на Годишното собрание одржано на 10 март 2023 година и има мандат од две години.

Име и презиме Функција Институција/организација
д-р Славчо Христовски Претседател Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Владимир Џабирски Потпретседател Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
д-р Даниела Јовановска Секретар Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Александра Цветковска – Ѓорѓиевска Член Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Милица Ристовска Член Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Николчо Велковски Член  Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
академик д-р Владо Матевски Член Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Рената Ќуштеревска Член Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Трајче Стафилов Член Институт за хемија, Природно-математички факултет – Скопје

Секции

Работата на МЕД се одвива преку реализирање проекти и преку организираност во секции. Денес МЕД работи на имплементација на повеќе проекти, а работата е организирана во единаесет секции утврдени со Статутот. Овде се прикажани деветте секции кои имаат раководител.

Раководител Секција Институција/организација
д-р Дивна Пенчиќ Урбана екологија Архитектонски факултет – Скопје
д-р Валентина Славевска Стаменковиќ Биодиверзитет Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Соња Ивановска Агроекологија Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
д-р Билјана Гичевски Геодиверзитет „Урсус спелеос“ – Скопје
д-р Иван Минчев Екологија на шумите и шумарство  Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
д-р Рената Ќуштеревска Екологија на копнени екосистеми Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
м-р Сузана Андонова Заштита на животната средина Канцеларија за заштита на озонската обвивка (МЖСПП)
д-р Маја Јорданова Еколошка едукација Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Даниела Јовановска Пределна екологија Институт за билогија, Природно-математички факултет – Скопје
м-р Maрија Чобанова Млади еколози Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Орхидеја Тасевска Хидробиологија Хидробиолошки завод – Охрид

Надзорен одбор

Kонтролата врз спроведувањето и почитувањето на Статутот на МЕД, правилниците и деловниците за работа и надзор на финансиското и материјалното работење на органите и телата на МЕД ја врши Надзорниот одбор, составен од три членови.

Име и презиме Функција Институција/организација
д-р Катерина Ребок Член Институт за билогија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Среќко Георгиевски Член Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
д-р Фиданка Трајкова Член Земјоделски факултет, Универзитет Гоце Делчев – Штип

Start typing and press Enter to search