Претседателство

Со работата на МЕД раководи Претседателство составено од седум членови. Претседателството на МЕД беше избрано на Годишното собрание одржано на 22 февруари 2019 година, и има мандат од две години.

Име и презиме Функција Институција/организација
д-р Славчо Христовски Претседател Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Владимир Џабирски Потпретседател Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
д-р Трајче Стафилов Член Институт за хемија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Александра Цветковска – Георгиевска Член Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Милица Ристовска Член Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Николчо Велковски Член  Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
академик д-р Владо Матевски Член Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје

Секции

Работата на МЕД се одвива преку реализирање проекти и преку организираност во секции. Денес МЕД работи на имплементација на повеќе проекти, а работата е организирана во единаесет секции утврдени со Статутот. Овде се прикажани деветте секции кои имаат раководител.

Раководител Секција Институција/организација
д-р Дана Прелиќ Урбана екологија Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Валентина Славевска Стаменковиќ Биодиверзитет Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Соња Ивановска Агроекологија Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
д-р Билјана Гичевски Геодиверзитет „Урсус спелеос“ – Скопје
д-р Иван Минчев Екологија на шумите и шумарство  Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
д-р Рената Ќуштеревска Екологија на копнени екосистеми Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
м-р Сузана Андонова Заштита на животната средина Канцеларија за заштита на озонската обвивка (МЖСПП)
д-р Маја Јорданова Еколошка едукација Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
м-р Даниела Јовановска Пределна екологија Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
Maрија Тренчева Млади еколози Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Катерина Ребок Хидробиологија Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје

Надзорен одбор

Kонтролата врз спроведувањето и почитувањето на Статутот на МЕД, правилниците и деловниците за работа и надзор на финансиското и материјалното работење на органите и телата на МЕД ја врши Надзорниот одбор, составен од три членови.

Име и презиме Функција Институција/организација
Ирена Андреевска Член „Арт Поинт – Гумно“
д-р Среќко Георгиевски Член Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
д-р Александар Трендафилов Член  Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

Канцеларија на МЕД

Име и презиме Позиција
м-р Робертина Брајаноска Директор
д-р Методија Велевски Заменик директор
Деспина Китанова Раководител на програма
Светлана Пејовиќ Раководител на програма
д-р Диме Меловски Раководител на програма
м-р Наталија Меловска Раководител на програма
м-р Александар Стојанов Координатор на проект
Александра Тодоровска Финансиски службеник
м-р Фросина Пандурска-Драмиќанин Координатор на проект
Васко Авукатов Координатор на проект
Данка Узунова Координатор на проект
Ксенија Путилин Стамкоска Координатор на проект
Даниела Заец Координатор на проект
Рајне Ристова Технички секретар
д-р Драган Арсовски Асистент на проект
Богољуб Стеријовски Асистент на проект
м-р Александар Павлов Асистент на проект
Ненад Петровски Координатор на проект
Ребека Велјановска Координатор на проект
Славе Накев Асистент на проект
Маријана Димоска Финансиски службеник
Андреј Гонев Асистент на проект
Сара Крстевска Асистент на проект
Љубица Ѓурѓевиќ Асистент на проект
Арта Старова Асистент на проект

Start typing and press Enter to search