Претседателство

Со работата на МЕД раководи Претседателство составено од седум членови. Претседателството на МЕД беше избрано на Годишното собрание одржано на 22 февруари 2019 година, и има мандат од две години.

Име и презиме Функција Институција/организација
д-р Славчо Христовски Претседател Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Владимир Џабирски Потпретседател Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
д-р Трајче Стафилов Член Институт за хемија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Александра Цветковска – Георгиевска Член Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Милица Ристовска Член Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Николчо Велковски Член  Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
академик д-р Владо Матевски Член Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје

Секции

Работата на МЕД се одвива преку реализирање проекти и преку организираност во секции. Денес МЕД работи на имплементација на повеќе проекти, а работата е организирана во единаесет секции утврдени со Статутот. Овде се прикажани деветте секции кои имаат раководител.

Раководител Секција Институција/организација
д-р Дана Прелиќ Урбана екологија Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Валентина Славевска Стаменковиќ Биодиверзитет Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Соња Ивановска Агроекологија Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
д-р Билјана Гичевски Геодиверзитет „Урсус спелеос“ – Скопје
д-р Иван Минчев Екологија на шумите и шумарство  Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
д-р Рената Ќуштеревска Екологија на копнени екосистеми Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
м-р Сузана Андонова Заштита на животната средина Канцеларија за заштита на озонската обвивка (МЖСПП)
д-р Маја Јорданова Еколошка едукација Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
м-р Даниела Јовановска Пределна екологија Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
Maрија Тренчева Млади еколози Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Катерина Ребок Хидробиологија Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје

Надзорен одбор

Kонтролата врз спроведувањето и почитувањето на Статутот на МЕД, правилниците и деловниците за работа и надзор на финансиското и материјалното работење на органите и телата на МЕД ја врши Надзорниот одбор, составен од три членови.

Име и презиме Функција Институција/организација
Ирена Андреевска Член „Арт Поинт – Гумно“
д-р Среќко Георгиевски Член Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
д-р Александар Трендафилов Член  Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

Канцеларија на МЕД

Име и презиме Позиција
м-р Робертина Брајаноска Директор
д-р Методија Велевски Заменик директор
Деспина Китанова Раководител на програма
Светлана Пејовиќ Раководител на програма
м-р Диме Меловски Раководител на програма
м-р Наталија Меловска Раководител на програма
м-р Александар Стојанов Координатор на проект
Александра Тодоровска Финансиски службеник
м-р Фросина Пандурска-Драмиќанин Координатор на проект
Васко Авукатов Координатор на проект
Данка Узунова Координатор на проект
Ксенија Путилин Стамкоска Координатор на проект
Даниела Заец Координатор на проект
Рајне Ристова Технички секретар
д-р Драган Арсовски Асистент на проект
Богољуб Стеријовски Асистент на проект
м-р Александар Павлов Асистент на проект
Ненад Петровски Координатор на проект
Ребека Велјановска Координатор на проект
Славе Накев Асистент на проект

 

Start typing and press Enter to search