ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА МЛАДИ ЕКОЛОЗИ „д-р Љупчо Меловски“

Во рамките на програмата „д-р Љупчо Меловски“ спроведуваме јавен повик за доделување на грантови на млади еколози. Овие грантови се однесуваат на мали (едногодишни) и средни (двогодишни) проекти со силна истражувачка компонента и со следните цели:

  • Поддршка и мотивирање на работата на млади еколози,
  • Подигнување на јавната свест,
  • Промовирање на екологијата како наука,
  • Подобрување на заштитата на животната средина,
  • Проучување и заштита на биодиверзитетот и природата.

Досега програмата е спроведена три пати. Во 2009 и 2010 година Македонското еколошко друштво поддржа 15тина млади еколози, додека пак во 2020 година беа доделени уште осум грантови. Многу од овие студенти и млади ентузијасти сега работат во областа на научно истражување и/или заштита на животна средина во граѓански организации (меѓу кои и МЕД) и академски институции на локално и меѓународно ниво. Ваквите резултати се индикација за постигнување на главната цел на програмата, односно МЕД обезбеди сериозна поддршка кон градењето на национални еколошки капацитети. Постоењето на овие капацитети е сериозен исчекор кон постигнување на стратешките цели на организацијата, но и кон поддржување на европските аспирации на нашата држава.

Лице за контакт: Драган Арсовски arsovski@mes.org.mk

Новости од проектите:

ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕТОДИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ И МОНИТОРИНГ НА ИСПАРЛИВИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ВО ВОЗДУХ ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ – Ивона Софрониевска

Според извештајот на Европската агенција за животна средина (ЕЕА) последиците од аерозагадувањето претставуваат најголема еколошка опасност по здравјето во нашата држава, односно има 120 смртни [...]

ВАДИВОДА – Христина Наумовска

ВАлоризација на ДИjатомејскиот состав во ВОдните станишта во ДемирхисАрскиот регион (Вадивода) Изобилството на водни живеалишта во Демирхисарскиот регион води кон желбата за проучување на [...]

Распространување и конзервациски статус на реликтниот папрат Ophioglossum vulgatum на планината Кожуф – Ана Варелова

При овој чекор од проектот се соочивме со предизвици, за чие надминување беше потребно многу учење и  теренска работа, меѓутоа со одлична тимска соработка, го постигнавме посакуваниот резултат. [...]

Екосистемско истражување на шумски тресетишта во срцето на Шар Планина – Тренчева Марија

Кои видови растенија живеат и што им се случува откако ќе изумрат во планинските тресетишта? Како тие дишат или пак се хранат кога во влажните станишта вода има многу, а кислород малку? Дали [...]

Tврдокрилците од Јабланица, нови податоци од Срна Мајсторовиќ

Секоја наша теренска активност е дочекана со големо нетрпение да се отиде на терен во потрага по омилените инсекти. Сапроксилните тврдокрилци беа прилично активни овој период и ги полнеа нашите [...]

Хабитати според директивата на живеалишта во СП ,,Маркови Кули”- Сара Цветаноска

Oд почеток на месец мај започна реализирање на проектот ,,Утврдување на хабитати според директивата на живеалишта во СП ,,Маркови Кули” и проценка на конзерваторскиот статус”. Во рамките на овој [...]

ДИјатомеи во ВАлоризација на водни и влажни станишта на Кожуф (ДИВАК) II – Анастасија Видеска

Како што теренските истражувања се приближуваа кон крајот, така се повеќе се задлабочувавме во убавините кои ги нуди Кожуф. Предводени од желба и амбиција за научно- истражувачка работа одлучивме [...]

Разновидност и дистрибуција на краткокрилците на Шар Планина II – Алексеј Ановски

Во текот на месец Јули, Август и Септември нашиот тим реализираше повеќе од 15 теренски активности. Од посебна важност беше посетата на локалитетите Црно Езеро и Рудока. Успеавме да [...]

Разновидност и дистрибуција на краткокрилци на Шар Планина (Catena mundi) – Алексеј Ановски

  Со повеќе од 70 000 опишани видови, краткокрилците (Coleoptera: Staphylinidae) несомнено ја претставуваат најголемата фамилија во царството на животните. Повеќето краткокрилци се предатори [...]

ЕКОСИСТЕМСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ШУМСКИ ТРЕСЕТИШТА ВО СРЦЕТО НА ШАР ПЛАНИНА – Марија Тренчева

  Како мал, но одлучен и мотивиран тим ние го започнавме овој мал проект како голема авантура. Заминавме – каде што ретко кој бил и замисливме амбициозна цел. Но целта не може да биде [...]

page 1 of 2

Start typing and press Enter to search