Првиот Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество, беше организиран и одржан во Охрид, од 20-24 септември 1998 година. Пленарните предавања се објавени и отпечатени во Книга на пленарни реферати. Согласно темата и полето на истражување, учесниците преку своите трудови ги прикажаа резултатите и научните достигнувања групирани во 10 работни еколошки секции и тоа:

  1. Терестрични екосистеми,
  2. Акватични екосистеми,
  3. Биодиверзитет, негова заштита, унапредување и рационално искористување,
  4. Агроекологија,
  5. Еколошки мониторинг,
  6. Загадување на животната средина и екотоксикологија,
  7. Екологија на населените места,
  8. Системи и мерки за заштита на животната средина,
  9. Екологија и општеството и местото на институциите во системот и невладините организации,
  10. Еколошко образование и воспитание.

Своето учество на Конгресот го пријавија повеќе од 200 учесници од Југославија, Хрватска, Бугарија и Македонија. Беа презентирани вкупно 177 научни трудови. Од нив, само 97 комплетни трудови беа објавени и испечатени во двата тома на Зборникот на трудови – I Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество.

Од презентираните резултати и покажан интерес од учесниците, очигледно е дека во Македонија и регионот, во дадениот период интензивно се спроведувале еколошки истражувања на екосистемско ниво, но постои и се поголем интерес за причините за загадување на животната средина.

 

Start typing and press Enter to search

Успешно се пријавивте за известувања од весникот на МЕД.

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Macedonian Ecological Society will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.