Времетраење: Април 2014 – декември 2015 г.

Финансиер: Партнерскиот фонд за заштита на критични екосистеми (ЦЕПФ)

Партнери: Општините Струга и Вевчани, и државното јавно претпријатие „Македонски шуми”.

Цел на проектот: Подигнување на јавната свест, засилена едукација и овозможување на невладините организации да се вклучат во заштитата и зачувувањето на сливното подрачје на реката Дрим.

Дополнителни информации можат да се најдат на следнава веб-страница: http://act4drin.net. 

Видеоклип за проектот: http://vimeo.com/102319260.

Лице за контакт: Наталија Меловска angelova@mes.org.mk

Проектни активности

Ехо од Дрим

Трилогија на кратки филмови за природните убавини, значењето и заканите на дримското сливно подрачје. Прв дел – Шепотот на водата Втор дел – Одблесок на животот Трет дел – Влијание на [...]

Bythinella melovskii – нов вид на слатководен полжав за Р. Македонија

Во рамки на проектот „Вода за езерата, блатата, изворите и луѓето на планината Јабланица”, при анализата на макроинвертебратните видовиво водните живеалишта, идентификуван е нов таксон од класата [...]

Презентација за статусот на водите на планината Јабланица

На ден 18.02.2015, во Хотелот Дрим, Струга во рамки на проектот „Вода за езерата, блатата, изворите и луѓето на планината Јабланица“ беше одржана јавна презентација за состојбата на водните [...]

Start typing and press Enter to search