Годинава, активностите во рамките на проектот „Осоговските Планини во Балканскиот зелен појас“, се насочени главно кон аплицирањето за номинација на Осогово како Биосферен Резерват. Покрај овие, во април започнаа активности за мониторингот на целни видови (крупни цицачи) со методот на поставување фото-замки. Во периодот 19-20 април, беше одржана работилница во Крива Паланка, водена од експерт за мониторинг на крупни цицачи (Програма за закрепнување на балканскиот рис), на која претставници од ловните друштва и шумските стопанства од регионот беа запознаени со начинот на следење на крупни цицачи со поставување на фото-замки, како и редовна контрола на истите. Во текот на овие два дена, тимот од МЕД, заедно со присутните на работилницата, постави 8 фото-замки во пограничниот дел на Македонија и Бугарија и во регионот на Кратово.

Во моментов се одвива поставувањето на уште 5 камери на различни локации на планината Осогово.

Планирано е е оваа мониторинг сесија да трае до крајот на мај и ќе биде повторена во есенскиот период.

Start typing and press Enter to search