Во рамките на проектот „Состојбата со птиците во светот“, кој е координиран од BirdLife International и со финансиска поддршка на Фондацијата „Aage V. Jensen Charity Foundation“ се изработи и објави публикацијата „Состојба со птиците во Македонија“. Целта на оваа публикација е да даде осврт на богатството со видови, бројноста, загрозеноста и заштитата на птиците во Македонија.

Start typing and press Enter to search