Почитувани,

Македонско еколошко друштво ве информира дека е направена Facebook страницата „Дивиот свет на Осоговските Планини“. Страницата е дел од проектот „Подржување на одржлива иднина за луѓето и природата на Осоговските Планини“  и е направена во соработка со Бугарската Фондација за Биоразнообразие и Еуронатур.

Целта на оваа страница е информирање на пошироката јавност за состојбата со дивите животни кои егзистираат на прекуграничното подрачје Осоговски Планини.Dear colleagues and supporters,

Macedonian ecological society informs you that a Facebook page called “Wildlife on Osogovo Mountains” is created. The page is a activity part of the project “Supporting sustainable future for People and Nature on Osogovo Mountains” and is created together with Bulgarian Biodiversity Foundation and Euronatur.

The purpose of the page is to inform the wider public with the actual situation regarding the wild animals that exist on the transboundary mountainоus region of Osogovo.

Start typing and press Enter to search