Времетраење: 2018-2022

Финансиер: Програмата LIFE на Европската Унија

Кофинансиери: Фондацијата за заштита на мршојадци , фондацијата МАВА,Еуронатур, како и од Витли Фонд за заштита на природата, и Фондот за животна средина и снергетска сфикасност.

Координатор на проектот: Фондацијата за заштита на мршојадци

Соработници: МЕД, Албанското орнитолошко друштво, Биом, Друштво за заштита и истражување на птици на Србија, Фонд за дива флора и фауна, Грчко орнитолошко друштво, Орнитолошко друштво НАШЕ Птице и Здружение за заштита на природата во Албанија

Цел на програмата: Да се подигне свесноста и да се зајакнат националните капацитети за борбата против труење на диви животни на Балканот.

Лице за контакт: Ненад Петровски, petrovski@mes.org.mk

Проектни новости

Од Витачево до Блискиот Исток: Патувањeто на еден белоглав мршојадец

Белоглавите мршојадци се едни од најпрепознатливите птици кои живеат во Македонија, но нивниот опстанок зависи од многу држави бидејќи тие прелетуваат илјадници километри пред да свијат гнездо. [...]

Успешен прв состанок во рамки на новиот проект БалканДетокс LIFE

Иако немаше можност за партнерите и чинителите да се сретнат во живо на првиот состанок за проектот БалканДетокс LIFE, со задоволство сакаме да ве известиме дека состанокот беше сепак успешен и [...]

Балкан Детокс LIFE: Нов проект за спречување на нелегалното труење на дивите животни низ балканските земји

Започнувањето на проектот финансиран од ЕУ има за цел да ја подигне свесноста и да ги зајакне националните капацитети за борбата против труење на диви животни на Балканот, што е една од [...]

Start typing and press Enter to search