Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА МЛАДИ ЕКОЛОЗИ „д-р Љупчо Меловски“

Во рамките на програмата „д-р Љупчо Меловски“ спроведуваме јавен повик за доделување на грантови на млади еколози. Овие грантови се однесуваат на едногодишни проекти со силна истражувачка компонента и со следните цели:

  • Поддршка и мотивирање на работата на млади еколози,
  • Подигнување на јавната свест,
  • Промовирање на екологијата како наука,
  • Подобрување на заштитата на животната средина,
  • Проучување и заштита на биодиверзитетот и природата.

Досега програмата е спроведена три пати. Во 2009та и 2010та Македонското еколошко друштво поддржа 30тина млади еколози. Многу од овие студенти и младите ентузијасти сега работат во областа на научно истражување и/или заштита на животна средина во граѓански организации (меѓу кои и МЕД) и академски институции на локално и меѓународно ниво. Ваквите резултати се индикација за постигнување на главната цел на програмата, односно МЕД обезбеди сериозна поддршка кон градењето на национални еколошки капацитети. Постоењето на овие капацитети е сериозен исчекор кон постигнување на стратешките цели на организацијата, но и кон поддржување на европските аспирации на нашата држава.

Земајќи го сето ова предвид, ни претставуваше огромно задоволство што една деценија подоцна (2020та) бевме повторно во можност да ја спроведеме оваа програма со финансиска помош од Sigrid Rausing фондацијата. Програмата сега го носи името „д-р Љупчо Меловски“ во чест на нејзиниот иницијатор во 2009та, а воедно и еден од најпознатите Македонски еколози, и долгорочен претседател на МЕД.

Лице за контакт: Драган Арсовски arsovski@mes.org.mk

Новости од проектите:

Разновидност и дистрибуција на краткокрилци на Шар Планина (Catena mundi) – Алексеј Ановски

  Со повеќе од 70 000 опишани видови, краткокрилците (Coleoptera: Staphylinidae) несомнено ја претставуваат најголемата фамилија во царството на животните. Повеќето краткокрилци се предатори [...]

ЕКОСИСТЕМСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ШУМСКИ ТРЕСЕТИШТА ВО СРЦЕТО НА ШАР ПЛАНИНА – Марија Тренчева

  Како мал, но одлучен и мотивиран тим ние го започнавме овој мал проект како голема авантура. Заминавме – каде што ретко кој бил и замисливме амбициозна цел. Но целта не може да биде [...]

Диверзитет и дистрибуција на сапроксилната тврдокрилна фауна на планината Јабланица и течението на реките Црн Дрим и Радика – Срна Мајсторовиќ

Сапроксилните тврдокрилци се инсекти кои се исхрануваат со мртво или дрво кое се распаѓа и како такви тие живеат во стари, добро сочувани шумски  екосистеми каде имаат клучна улога во [...]

ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕТОДИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ И МОНИТОРИНГ НА ИСПАРЛИВИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ВО ВОЗДУХ ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ – Ивона Софрониевска

Загадувањето на воздухот е глобален проблем со кој се соочуваме и во Македонија и тоа особено во зимскиот период кога станува екстремно. Како да се бориме со овој проблем? За борбата да биде [...]

ВАлоризација на ДИјатомејскиот состав во ВОдните станишта во ДемирхисАрскиот регион (ВАДИВОДА) – Христина Наумовска

Научно-истражувачката работа сама по себе носи возбудливи и интересни аспекти, како од теренските активности така и од лабораторискиот дел. Теренските истражувања на Демирихисарскиот регион [...]

Распространување и конзервациски статус на реликтниот папрат Ophioglossum vulgatum на планината Кожуф – Ана Варелова

Со започнувањето на овој проект, се обезбедија податоци за видот и за подрачјето од интерес и се испланираа теренските истражувања такашто беа испочитувани ограничувањата од Владата на РСМ. Со [...]

ДИјатомеи во ВАлоризација на водни и влажни станишта на Кожуф (ДИВАК) – Анастасија Видеска

Реализирањето на планираните активности во овие неколку месеци беше успешно и според предходно изготвената временска рамка. Досега беа реализирани три еднодневни теренски активности. Како [...]

Хабитати во Маркови Кули – Сара Цветаноска

,,Утврдување на хабитати според директивата на живеалишта во СП ,,Маркови Кули” и проценка на конзерваторскиот статус” Споменикот на природата Маркови Кули се наоѓа во централниот дел на [...]

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате