ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА МЛАДИ ЕКОЛОЗИ „д-р Љупчо Меловски“

Во рамките на програмата „д-р Љупчо Меловски“ спроведуваме јавен повик за доделување на грантови на млади еколози. Овие грантови се однесуваат на едногодишни проекти со силна истражувачка компонента и со следните цели:

  • Поддршка и мотивирање на работата на млади еколози,
  • Подигнување на јавната свест,
  • Промовирање на екологијата како наука,
  • Подобрување на заштитата на животната средина,
  • Проучување и заштита на биодиверзитетот и природата.

Досега програмата е спроведена три пати. Во 2009 и 2010 Македонското еколошко друштво поддржа 30тина млади еколози. Многу од овие студенти и младите ентузијасти сега работат во областа на научно истражување и/или заштита на животна средина во граѓански организации (меѓу кои и МЕД) и академски институции на локално и меѓународно ниво. Ваквите резултати се индикација за постигнување на главната цел на програмата, односно МЕД обезбеди сериозна поддршка кон градењето на национални еколошки капацитети. Постоењето на овие капацитети е сериозен исчекор кон постигнување на стратешките цели на организацијата, но и кон поддржување на европските аспирации на нашата држава.

Земајќи го сето ова предвид, ни претставуваше огромно задоволство што една деценија подоцна (2020) бевме повторно во можност да ја спроведеме оваа програма со финансиска помош од Sigrid Rausing фондацијата. Програмата сега го носи името „д-р Љупчо Меловски“ во чест на нејзиниот иницијатор во 2009, а воедно и еден од најпознатите Македонски еколози, и долгогодишен претседател на МЕД.

Лице за контакт: Драган Арсовски arsovski@mes.org.mk

Новости од проектите:

Екосистемско истражување на шумски тресетишта во срцето на Шар Планина – Тренчева Марија

Кои видови растенија живеат и што им се случува откако ќе изумрат во планинските тресетишта? Како тие дишат или пак се хранат кога во влажните станишта вода има многу, а кислород малку? Дали [...]

Tврдокрилците од Јабланица, нови податоци од Срна Мајсторовиќ

Секоја наша теренска активност е дочекана со големо нетрпение да се отиде на терен во потрага по омилените инсекти. Сапроксилните тврдокрилци беа прилично активни овој период и ги полнеа нашите [...]

Хабитати според директивата на живеалишта во СП ,,Маркови Кули”- Сара Цветаноска

Oд почеток на месец мај започна реализирање на проектот ,,Утврдување на хабитати според директивата на живеалишта во СП ,,Маркови Кули” и проценка на конзерваторскиот статус”. Во рамките на овој [...]

ДИјатомеи во ВАлоризација на водни и влажни станишта на Кожуф (ДИВАК) II – Анастасија Видеска

Како што теренските истражувања се приближуваа кон крајот, така се повеќе се задлабочувавме во убавините кои ги нуди Кожуф. Предводени од желба и амбиција за научно- истражувачка работа одлучивме [...]

Разновидност и дистрибуција на краткокрилците на Шар Планина II – Алексеј Ановски

Во текот на месец Јули, Август и Септември нашиот тим реализираше повеќе од 15 теренски активности. Од посебна важност беше посетата на локалитетите Црно Езеро и Рудока. Успеавме да [...]

Разновидност и дистрибуција на краткокрилци на Шар Планина (Catena mundi) – Алексеј Ановски

  Со повеќе од 70 000 опишани видови, краткокрилците (Coleoptera: Staphylinidae) несомнено ја претставуваат најголемата фамилија во царството на животните. Повеќето краткокрилци се предатори [...]

ЕКОСИСТЕМСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ШУМСКИ ТРЕСЕТИШТА ВО СРЦЕТО НА ШАР ПЛАНИНА – Марија Тренчева

  Како мал, но одлучен и мотивиран тим ние го започнавме овој мал проект како голема авантура. Заминавме – каде што ретко кој бил и замисливме амбициозна цел. Но целта не може да биде [...]

Диверзитет и дистрибуција на сапроксилната тврдокрилна фауна на планината Јабланица и течението на реките Црн Дрим и Радика – Срна Мајсторовиќ

Сапроксилните тврдокрилци се инсекти кои се исхрануваат со мртво или дрво кое се распаѓа и како такви тие живеат во стари, добро сочувани шумски  екосистеми каде имаат клучна улога во [...]

ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕТОДИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ И МОНИТОРИНГ НА ИСПАРЛИВИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ВО ВОЗДУХ ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ – Ивона Софрониевска

Загадувањето на воздухот е глобален проблем со кој се соочуваме и во Македонија и тоа особено во зимскиот период кога станува екстремно. Како да се бориме со овој проблем? За борбата да биде [...]

ВАлоризација на ДИјатомејскиот состав во ВОдните станишта во ДемирхисАрскиот регион (ВАДИВОДА) – Христина Наумовска

Научно-истражувачката работа сама по себе носи возбудливи и интересни аспекти, како од теренските активности така и од лабораторискиот дел. Теренските истражувања на Демирихисарскиот регион [...]

page 1 of 2

Start typing and press Enter to search