Времетраење: 2011- 2012

Финансиер: Conservation Leadership Programme

Партнери: BirdLife International, Conservation International, Fauna & Flora International и Wildlife Conservation Society

Цел на проектот: Проценка на достапноста на храна, локации за гнездење и закани за птиците во регионот на Овче Поле, со посебен фокус на опаѓачките популации на степската ветрушка (Falco naumanni), царскиот орел (Aquila heliaca) и египетскиот мршојадец (Neophron percnopterus).

Лице за контакт: Данка Узунова, uzunova@mes.org.mk

Проектни Активности

Уште 10 нови платфoрми за царските орли од Овче Поле!

По втор пат годинава, МЕД во соработка со МЕПСО поставија 10 платформи за гнездење за царските орли (Aquila heliaca) во Овче Поле. Овој пат платформите беа поставени по високонапонските [...]

Царските орли од Овче Поле добија 10 платформи за гнездење!

Во периодот 4-8 јуни, МЕД и МЕПСО поставија 10 платформи за гнездење за царските орли (Aquila heliaca) во Овче Поле. Платформите се поставени по високонапонските далеководи од 400 kV, на линијата [...]

Проценка на заканите за птици во две значајни подрачја за птици во Македонија

Како дел од проектот „Проценка на заканите за птици во две значајни подрачја за птици во Македонија“ во месец март се одржаа 3 предавања во основните училишта од Овче Поле (с. Горобинци, с. [...]

Start typing and press Enter to search