Времетраење: 2008 – 2011

Финансиер: Министерството за земјоделство, природа и безбедност на храна и Министерството за надворешни работи од Холандија, BBI Matra фонд

Партнери: Европскиот центар за зачувување на природата (ECNC) од Холандија со поддршка од Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија

Цел на проектот: Да се развие национална еколошка мрежа во Македонија (МАК – НЕН) како дел од Пан-европската еколошка мрежа (PEEN)

Резултат од проектот: Kартата на Националната еколошка мрежа (МАК-НЕН) и Планот за управување со коридорите на кафеавата мечка.

Лице за контакт: Робертина Брајаноска brajanoska@mes.org.mk

Проектни Активности

Завршна презентација на проектот за развој на национална еколошка мрежа во Република Македонија (МАК-НЕН)

Македонското еколошко друштво во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање и Европскиот центар за заштита на природата од Холандија организира завршна презентација на [...]

Втора работилница за проектната активност „Развој на репрезентативна мрежа на заштитени подрачја во Република Македонија“

The second workshop in the framework of the project Development of the Representative Network of Protected Areas in the Republic of Macedonia took place on 18th November 2010 in the hotel [...]

Трета работилница за еколошки мрежи

Во рамките на проектот “Развој на национална еколошка мрежа во Република Македонија (МАК-НЕН)”, во периодот 19-20 април 2011 година, ќе се одржи третата (последна) работилница за [...]

Tри секторски обуки за националната еколошка мрежа

Во рамките на проектот “Развој на национална еколошка мрежа во Република Македонија (МАК-НЕН)”, кој го споведува Македонското еколошко друштво (МЕД) заедно со Европскиот центар за [...]

Start typing and press Enter to search