Членовите на ПреспаНет по втор пат се собраа на друштвен викенд. Овој пат дружењето се случи во албанскиот дел на Преспа. Учесниците освен неформална дружба имаа можност да се искачат по падините на планината Галичица каде уживаа во видикот на езерото и убавините кои трите соседни земји ги пружаат.

Во останатиот дел од посетата, беа посетени и средновековниот музеј во Корча и селото Бобоштица кое е познато по развиениот селски туризам.PrespaNet members gathered for the second time for the PrespaNet social weekend. This time the gatheringhappend in the Albanian part of Prespa. Apart fromthe informal communication,the participants had the opportunity to climb the slopes of the mountain Galichica where they enjoyed the view on the lake and the beauties that the three neighboring countries provide.

In the other part of the visit, the Medieval Museum in Korca and the village of Boboshtica known for its developed rural tourism were visited.

Start typing and press Enter to search