Програма за V-ти Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество

Кликнете на Програмата за да можете да ја погледнете.

Постерите кои што ќе бидат изложени, треба да бидат изработени во димензии: 80 x 100 cm