Иницијативата за северни шуми: „Обнова на шумите во Албанија и Северна Македонија“ – проект на Шведската поштенска фондација, за возобновување на шумите има за цел да придонесе за возобновувањето и зачувувањето на особено важните шуми во Албанија и Северна Македонија и да ги засили капацитетите и ангажираноста на локалните, регионалните и националните актери за одржливо управување со шумите. Според Глобалниот преглед на шумите, Северна Македонија загубила 5,5%, а Албанија 6,5% од вкупната покривеност со дрвја во последните 20 години, додека неодамнешната локална анализа ја потврдила оваа тенденција со покажување на загрижувачки загуби од 6,78% и 4,88% на не-деградирани шуми во последните 12 години. Слични негативни тенденции се препознаваат во регионите со висока биоразновидност како основните живеалишта на балканскиот рис, критично загрозен според Црвената листа на загрозени видови на IUCN, и други ендемски видови. Некои од директните и индиректните фактори за деградација вклучуваат лошо управување на клучните пејзажи со биоразновидност во заштитени области кои не успеале да спречат деградација на шумите. Освен тоа, нелегалната сеча на шуми е долгорочен проблем на Балканот, вклучувајќи го и брзото урбанизирање, промените во користењето на земјиштето и последиците од климатските промени.

Имплементацијата на природни базирани решенија, како возобновување на пејзажите на шуми (FLR- Forest landscape restoration) на околу 40 хектари на деградирани земји во „Буковиќ“ во Северна Македонија и „Паштрик-Морина“ во Албанија, значително ќе придонесе за биоразновидноста и поврзаноста, вклучувајќи ги и околните заштитени области. Овие интервенции FLR ќе имаат повеќе придобивки како секвестрација на карбон и отпорност на екосистемите, истовремено запирајќи ја загубата на биоразновидност со подобрување на условите на живеалиштата за балканскиот рис и другите загрозени ендемски видови. Проектот исто така се цели на зголемување на националните капацитети и ангажмани за идни напори за возобновување и одржливо управување со шумите со вклучување на релевантни заинтересирани страни и донесувачи на одлуки. Промовирањето на одржливото управување со шумите и возобновувањето на шумите во Албанија и Северна Македонија, проектот ќе започне со работа на возобновување во клучните пејзажи со биоразновидност за овозможување на многу долгорочни еколошки и општествени придобивки. Тоа ќе ги засили капацитетите и ангажираноста на локалните, регионалните и националните актери за управување и восстановување на шумите преку обуки, работилници и застапување во јавноста. Освен тоа, целта е зголемување на размената и билатералниот дијалог за зголемување на ангажманите за FLR и доброто управување со шумите во двете земји.

Придонесот за возобновување и одржливо управување со терестријалните екосистеми ќе ги подобри напорите за одржливо управување со шумите во Албанија и Северна Македонија, и ќе зголеми капацитетите и ангажманите за возобновување и одржливо управување со шумите, додека се намалува деградацијата.

Проектот започна во јануари 2023 година и ќе заврши во јули 2025 година. Целосно е поддржан од Шведската поштенска фондација со 6,900,000 шведски круни.

 

Преземено од: IUCN.org.

 

Start typing and press Enter to search