Проекти

Своите цели Македонско еколошко друштво ги реализира преку спроведување и учество во стручни и научни проекти од различни области на екологијата и заштитата на животната средина. Друштвото посветува посебен акцент на јакнење на сопствените капацитети како и негување на концептот за одржлив развој.