Тренинг за изработка на карта на сензитивност на птици и енергетска инфраструктура на Македонија – за што таа служи?

Енергетската инфраструктура во Македонија и сите стратешки документи поврзани со енергетика никогаш не ја вклучиле компонентата на дивиот свет (особено птиците) при дефинирање на одржливи [...]