Птиците и ветерните електрани – преглед на домашните и странските искуства и идни насоки за меѓусекторска соработка

Македонско еколошко друштво (МЕД) ја презема иницијативата ја организирање на работилница на која по втор пат се сретнаа заинтересираните страни во областа на развој на обновливи енергии и [...]

Јабланица има што да им понуди на идните туристи, но регионот треба да работи многу за да се развива екотуризмот а ресурсите да се користат на одржлив начин

Јабланица има огромен потенцијал за развој на екотуризмот, но за да се случи тоа потребна е поголема едукација на локалното население, поголема активност на локалните власти и секако подобрување [...]

И МЕД се приклучи кон одбележување на Часот на планетата Земја

Во последната сабота од месец март, МЕД во соработка со ЈПУЗПП Јасен организираше настан со кој го одбележа  глобалното движење наречено Часот на планетата Земја. Имено, на три различни локации [...]