Финансиер: Фондација на шведската поштенска лотарија

Координатор: IUCN ECARO

Партнерски организации: МЕД и PPNEA 

Цел на програмата: Спречување на понатамошното губење на шумите преку ревитализација на клучните предели на биолошката разновидност надвор од заштитените подрачја. Со имплементација на природни решенија (Nature-based Solutions), проектот ќе се фокусира на обновување на шумскиот пејзаж во значајни области за зачувување на балканскиот рис, особено Буковиќ во Северна Македонија и Паштрик-Морина во Албанија.

Подцели:

  1. Проценка на можностите за реставрација
  2. Активности за реставрација и мониторинг
  3. Развој на капацитети за ЗП и шумарство/eдукација на локалните заедници и пошироката јавност

Период на имплементација: 24 месеци (01.06.2023 – 30.06.2025 година)

Лице за контакт: Наталија Меловска  angelova@mes.org.mk

 

 

Start typing and press Enter to search