Common species of birds are all around us, they are directly connected to the human activities and that is why their quantity and presence is a great indicator for the condition of the environment and the nature in general. That is why the counting and the monitoring of these species is used as an indicator for the changes in the environment, it is also a traditional practice in many European countries. Starting from 2007, MES joined this European initiative, aiming at the estimation of the condition of the environment with the help of these species of birds.

The methodology of the counting of common bird species is simple and unified for all the countries participants and is carried out twice a year from 15th April till 15th June,  a period which encompasses the end of the migration and nesting of the birds.

For more information about counting these birds in Macedonia, click here, and if you want to know about the condition of the development of the indicators on a European level, click here. We are looking forward to your applications for counting birds at the following e-mail address: uzunova@mes.org.mkОбичните видови птици се среќаваат насекаде околу нас – тие се директно поврзани со човековите активности и заради тоа нивната бројност и присуство се одличен показател за состојбата на животната средина и природата воопшто. Затоа пребројувањето и моноторинг на обичните видови птици се користи како алатка за создавање индикатори за промените во животната средина и е долгогодишна пракса во мноштво европски земји. Почнувајќи од 2007 год. Македонско еколошко друштво се приклучи кон оваа европска иницијатива, со цел проценка на сосотојбата на животната средина со помош на обичните видови птици.

Методологијата на пребројувањето на обичните видови птици е едноставна и унифицирана за сите земји учеснички и се спроведува двапати годишно од 15 април до 15 јуни – период кој го опфаќа крајот на преселбата и гнездењето на птиците.

Кликнете овде за повеќе детали за пребројувањето на обичните видови птици во Македонија, а ако сакате да дознате каква е сосотојбата со развивање на инидкаторите на европско ниво проследете го следниот линк. Ги очекуваме вашите пријави за учество во пребројувањето наuzunova@mes.org.mk.

Start typing and press Enter to search