Рибари и пеликани на Преспанско ЕзероНевладините организации од областа на животната средина ги повикуваат трите земји и Европската Унија да побрзаат со воспоставувањето на прекуграничниот Преспа парк.

Минатиот вторник, 14 февруари 2017, беше историски ден за грчката политика во областа на животната средина и одржливиот развој. Парламентот со огромно мнозинство го ратификуваше Меѓународниот договор за заштита и одржлив развој на паркот Преспа. Договорот беше потпишан на 2 февруари 2010 година од страна на министрите за животна средина на трите земји и комесарот за животната средина на ЕУ, но Грција го одложуваше ратификувањето во последниве 7 години. Носега договорот е подготвен да стапи во сила и да се спроведе.

Овој развој е клучен момент за Грција бидејќи оваа земја за прв пат оди напред кон официјално воспоставување систем за постојана соработка во прекуграничната област, која има статус на заштита поради својата извонредна биолошка разновидност. Овој случај со Преспа претставува надминување на економската слабост и целокупната несигурност на Грција, и смело градење на иднината на регионот, кој е мал по обем и население, но особено битен. Учеството на ЕУ како одговорна страна за Договорот за Преспа потврдува колку е важен регионот од аспект на заштита на животната средина, од геополитичка и културна гледна точка.

Покрај нејзиното значење за Преспа и Грција, спроведувањето на Спогодбата од 2010 година дефинитивно ќе биде пресвртница и за Југоисточна Европа. Во 2000, Декларацијата за воспоставување на прекуграничен Преспа Парк пренесе порака за мир и соработка меѓу народите во регионот, набргу по периодот на големи немири и војни во 90-тите години. Во денешниот свет на несигурност, интровертност и нови национализми, спроведувањето на Меѓународниот договор за паркот Преспа повторно добива една оптимистичка симболика, негување пријателство и мирен соживот за одржлив просперитет на локалните општества, врз основа на заштитата на животната средина. Уште еднаш се потврдува деказаштитата на животната средина не претставува ограничување, туку можност и начин за одржлив развој; исто така, потврдува дека патот кон напред не е изолација и непријателство, туку премостување на разликите и меѓусебна соработка за доброто на сите.

Овие се зацртаните идеи, исто такана Европскиот зелен појас, во кој се вклучува и Преспа. Фондацијата Еуронатур – како претседател на Европската асоцијација за зелениот појас,му честита на грчкиот Парламент за донесувањето на оваа важна одлука и ги повикува трите крајбрежни земји што го делат Преспа паркот на навремено спроведување на договорот.

Ние, долупотпишаните 5 еколошки организации – МЕД, Еуронатур, КОРА, ППНЕА и СПП, со радост го признаваме овој ден, којшто означува почеток на една нова, позрела фаза во прекуграничната соработка во Преспанскиот басен, чија главна карактеристика се надеваме дека ќе биде воспоставувањето нови официјални, заеднички институции што ќе работат заедно со државните органи, органите на локалната самоуправа, заштитените подрачја и еколошките невладини организации, односно сите значајни чинители што веруваат во ефикасноста на овој модел на локално и прекугранично управување. Ние несомнено се заложуваме за потполна поддршка на овој процес.

За повеќе информации:

Даниела Заец, МЕД (e-mail: zaec@mes.org.mk)

logoFisherman and pelicans at Prespa LakeThe environmental NGOs urge the three littoral countries and the European Union to quickly move ahead with the operation of the transboundary Prespa Park.

Last Tuesday, 14th February 2017, was a historic day for Greece’s policy record in the field of nature conservation and sustainable development. The Parliament of the country ratified with an overwhelming majority the international Agreement for the Protection and Sustainable Development of the Prespa Park Area. The Agreement was signed on 2nd February 2010 by the Ministers of Environment of the 3 littoral countries and the EU Commissioner for the Environment but Greece had not ratified it for the 7 ensuing years. Nonetheless it now has done so and the Agreement is free to enter into force and be implemented.

This development is pivotal for Greece as it is the first time that this country goes ahead with the official establishment of a system of permanent collaboration in a border area that is protected for its outstanding biodiversity. The case of Prespa provides an instance of Greece overcoming its economic malaise and overall insecurity and boldly visualizing and building the future of an area small in size and population but intensely symbolic. The participation of the EU as a contracting party in the Prespa Agreement reconfirms exactly how important the region is from the environmental, geopolitical and symbolic viewpoint.

Besides its importance for Prespa and Greece, the implementation of the 2010 Agreement will definitely be a milestone for SE Europe too. In 2000 the Declaration on the establishment of the transboundary Prespa Park relayed a message of peace and cooperation among the peoples of the region, right after the years of great upheavals and wars of the ‘90s. In today’s world of insecurity, introversion and new nationalisms, implementation of the international Agreement for the Prespa Park acquires again an optimistic symbolism as it will cultivate friendship and peaceful coexistence for the sustainable prosperity of local societies on the basis of nature conservation. It is thus reconfirmed that environmental protection is not a restriction but an opportunity and a means for sustainable development; it is also reiterated that the way forward is not isolationism and hostility but bridging differences and building synergies for the benefit of all.

These are the underlying ideas also of the European Green Belt, where the Prespa basin lies. The EuroNatur Foundation – as a chair of the European Green Belt Association – congratulates the Greek Parliament for this important decision and calls on the three littoral countries sharing the Prespa Park to promptly implement the agreement.

The undersigned 5 environmental organizations – EuroNatur, KORA, MES, PPNEA and SPP – we acknowledge with joy this day that marks the beginning of a new more mature phase in transboundary cooperation in the Prespa basin. Its main feature will hopefully be the operation of new permanent and official joint institutions with the participation alongside state authorities of local authorities, protected area authorities and environmental NGOs, i.e. all significant stakeholders who believe in the effectiveness of this model of local and transboundary governance. We surely pledge to support this process with all our means.

For more information:

Daniela Zaec, MES (e-mail: zaec@mes.org.mk)

Vivi Roumeliotou, SPP (e-mail: v.roumeliotou@spp.gr)

Klaudja Koci, PPNEA (e-mail:k.koci@ppnea.org

Katharina Grund, EuroNatur (e-mail: katharina.grund@euronatur.org)

Manuela von Arx, KORA (e-mail: m.vonarx@kora.ch)

logo

Start typing and press Enter to search