We are making efforts to improve the natural values of the Prespa region, its biodiversity and population, with the help of mutual international activities!

A contract was signed on 29th March 2013 for an international collaboration between three NGOs from the three neighboring countries that share the Prespa Lake. Emphasizing that the collaboration of the civil society is the basis for the integrated managing of the basin of the Prespa lakes, the representatives of the NGOs for environmental conservation, Macedonian Ecological Society (MES), the Association for Protection and Preservation of Natural Environment in Albania (PPNEA) and the Society for the Protection of Prespa (SPP) met in the Greek village Lemos and set the basis for the future network for environment protection in the region called Prespa net.

After outlining the aims, directions and the main focus of the network and the possible mutual activities which are to be performed in the future, the contract was signed and the event confirmed the long-lasting mutual international collaboration in Prespa.

Having in mind the previous activities and projects carried out in the region, it is obvious that the lesson has been learned that the partial and isolated approach, instead of the thorough and international approach is less effective and sometimes even inefficient. Aiming at this, Prespa Net will be actively working on issues with the help of mutual activities, strengthened collaboration among the stakeholder groups managing the basin of the Prespa Lakes, the improved flow of information and the sustainable development. All these questions influence the region by pointing out the need for appropriate actions essential for the region.

In the framework of the newly formed network, these three organizations made the next step and dedicated themselves to conservation of the unique natural and cultural inheritance of the Prespa region, simultaneously promoting its socio-economic development. In the following period, Prespa Net will begin with the mutual activities which will go beyond the borders and will respect the unity of nature.prespaprespa-park-logoa1

For further information, please contact:

Svetlana Pejovic, contact person from MES

(email:arsovska@mes.org.mk, +3892242773, www.mes.org.mk)

Marianna Vlassi, SPP Communications Officer

(email: m.vlassi@wwf.gr, +30-210-3314893, www.spp.gr)

Silva Huda, PPNEA Communications Officer

(email: s.huda@ppnea.org, +355-2256257, www.ppnea.org)

 

Се трудиме да ги унапредиме природните вредности на преспанскиот регион, неговите биодиверзитет и население, преку заеднички меѓугранични активности!

На 29 март 2013 година беше потпишан Договор за меѓугранична соработка помеѓу три невладини организации од трите соседни земји што го делат Преспанско Езеро. Нагласувајќи дека соработката на граѓанското општество е основна за интегрираното менаџирање на басенот на преспанските езера, претставниците на невладините организации за заштита на животната средина, Македонското еколошко друштво (МЕД), Асоцијацијата за заштита и зачувување на природната животна средина во Албанија (ППНЕА), и Здружението за заштита на Преспа (СПП) се сретнаа во грчкото село Лемос и ги поставија основите за идната мрежа за заштита на животната средина во регионот наречена Преспа нет.

Потврдувајќи ја долготрајната заедничка прекугранична соработка во Преспа, беше потпишан Договорот, по дефинирањето на целите, насоките и главниот фокус на мрежата и евентуалните заеднички активности што ќе бидат преземени во иднина.

Имајќи ги предвид минатите активности и проекти спроведени во регионот, очигледно е научена лекцијата дека делумниот и изолиран приод, наместо длабинскиот и прекуграничен приод е помалку ефективен и на периоди дури и неплоден. За оваа цел, Преспа нет активно ќе работи на пополнување на недостатоците преку здружени активности, засилена соработка преку различните заинтересирани страни вклучени во менаџирањето на басенот на преспанските езера, подобриот протек на информации и одржливиот развој. Сите овие прашања влијаат врз регионот потенцирајќи ја потребата за соодветни акции неопходни за регионот.

Во рамките на новоформираната мрежа, овие три организации го направија следниот чекор и се посветија на зачувувањето на уникатното природно и културно наследство на преспанскиот регион, истовремено промовирајќи го неговиот социјално-економски развој. Во следниот период, Преспа нет ќе ги започне заедничките активности што ќе ги урнат границите и ќе го почитуваат единството на природата.

За повеќе информации:

Светлана Пејовиќ, Лице за контакт од МЕД

(e-mail: arsovska@mes.org.mk, +389-2242773, www.mes.org.mk)

Marianna Vlassi, SPP Communications Officer

(e-mail: m.vlassi@wwf.gr, +30-210-3314893, www.spp.gr)

Silva Huda, PPNEA Communications Officer

(e-mail: s.huda@ppnea.org, +355-2256257, www.ppnea.org)

Start typing and press Enter to search