CEEweb for biodiversity (www.ceeweb.org) во соработка со Македонското еколошко друштво организира два поврзани настани за одбележување на 20 – годишнината од Habitats Directive:

–          II Меѓународен Green-Go натпревар во краток филм/анимација во било кој жанр, на тема: „Да ја прославиме европската природа заедно – 20 години од Habitats Directive“,  II. International Green-Go Short Film Contestза повеќе информации посетете ја веб страната: greengofest.eu и  like its Facebook site.

–           Натпревар во фотографија за прослава на 20 – годишнината од Habitats Directive и Natura 2000 мрежата, и тоа во две категории: Натура 2000видови и живеалишта и Екосистемските услуги од Натура 2000 мрежата се клуч на нашиот опстанок – која е нашата корист од природата? Повеќе информации можете да најдете на веб страната: ceeweb.org/photocontest и like its Facebook site

Start typing and press Enter to search