The annual meeting of MES took place on 31st January 2011 in the premises of Youth Cultiral Center in Skopje.

The amendments of the MES Statute (which are obligatory according to the new law on civil societies) were approved during the annual meeting. According to the Statute, the new MES Presidency members were elected, and those were Mladen Pop-Trajkov, Mr. Robert Janevski and Dr. Milica Ristovska.

The report for the work of the society in 2010 was presented during the meeting, as well as the financial report and the 2011 work plan. It was also decided that an annual membership card will be given to the members after they pay the annual membership fee. The members have also agreed on making mutual efforts for preventing the construction of the hydroelectric power plant in Lukovo Pole in the NP Mavrovo, due to the great damage which will be caused on the biodiversity  and the significant damaging of the National park.На 31.01.2011 година во просториите на НВО Центар (МКЦ), се одржа Годишно собрание на МЕД.

На Годишното собрание се усвоија промените во Статутот на МЕД (кои ги налага новиот закон за здруженија на граѓани). Согласно истиот Статут, беа избрани новите членови кои ќе го сочинуваат Претседателството на МЕД: Младен Поп-Трајков, м-р Роберт Јаневски и д-р Милица Ристовска.

На Собранието беше презентиран извештајот за работата на Друштвото за 2010 година, како и финансискиот извештај и програмата за работа за 2011 година. Се донесе одлука за издавање на годишна членска книшка која членовите ќе ја добијат по уплаќањето на годишната членарина. Исто така беше донесена одлука за заедничко залагање против изградбата на хидроцентрала на Луково Поле во НП „Маврово”, поради големата штета која ќе се предизвика врз биодиверзитетот и значителното оштетување на Националиот парк.

Start typing and press Enter to search