The closing event of the Green Commune Belica project

The territory of Macedonia is brimming with hidden “precious stones,” this was the conclusion of the final event of the “Green Commune Belica.” The residents of this [...]

Spring Alive

Цел на проектот: Да се придонесе кон промоција на позитивните практики за oдржливо користење на природните ресурси во шест општини долж Шар Планина. Активно вклучување на локалните чинители во [...]