Спроведен тренинг за Атлас на птици гнездилки за сезона 2016 година

Волонтери и поддржувачи на МЕД учествуваа во обуката за Атлас на птици гнездилки која се одржа на 24 април во с.Побожје, Скопска Црна Гора. Целта на обуката е што повеќе луѓе да се запознаат со [...]

Орнитолозите од Европа се собраа во Микулов (Чешка)

Во организација на Чешкото орнитолошко друштво (www.birdlife.cz), Кралското друштво за заштита на птиците (www.rspb.org.uk) и BirdLife International (www.birdlige.org)  во периодот од 6-10 [...]