Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Македонското еколошко друштво (МЕД) е здружение на граѓани, активно во областа на екологијата и заштитата на животната средина. МЕД своите цели и задачи ги остварува преку спроведување и учество на проекти, како и организирање научни и стручни собири.

Покрај научноистражувачката дејност, МЕД работи на јакнење на своите капацитети преку обучување на своите членови и создавање млади научни кадри. Со вклучување млади еколози, биолози, агрономи, шумари, технолози и други ентузијасти во научноистражувачката работа и нивно доусовршување преку различни обуки, магистерски и докторски студии во државата и надвор од неа, МЕД помага кон формирање млади кадри кои во иднина би се справувале со предизвиците на полето на екологијата, заштитата на животната средина и природата.

МЕД издава научни и популарни изданија од областа на екологијата и заштитата на животната средина. Соработува со други организации и членува во бројни домашни и меѓународни здруженија и асоцијации.

Македонското еколошко друштво организира меѓународни собири и конференции во нашата земја поврзани со заштитата на животната средина и тоа во соработка со признаени меѓународни организации и фондации.

Мисија

Мисијата на МЕД е да ги заштитува природата и животната средина преку проширени знаења и граѓанска вклученост.

Визија

Визијата на МЕД е граѓаните од Македонија да ја ценат и негуваат природата, да ја заштитуваат животната средина и да се стремат кон економски развој заснован на принципите на одржливост.

Цели

  • Промовирање на екологијата како наука
  • Заштита и унапредување на животната средина и природата
  • Ширење на еколошките знаења и унапредување на еколошкото образование
  • Промовирање на принципот на одржлив развој

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате