Претседателство

Со работата на МЕД раководи Претседателство составено од седум членови. Претседателството на МЕД беше избрано на Годишното собрание одржано на 22 февруари 2019 година, и има мандат од две години.

Име и презиме Функција Институција/организација
д-р Славчо Христовски Претседател Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Владимир Џабирски Потпретседател Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
д-р Трајче Стафилов Член Институт за хемија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Александра Цветковска – Георгиевска Член Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Милица Ристовска Член Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Николчо Велковски Член Шумарски факултет – Скопје
академик д-р Владо Матевски Член Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје

Секции

Работата на МЕД се одвива преку реализирање проекти и преку организираност во секции. Денес МЕД работи на имплементација на повеќе проекти, а работата е организирана во единаесет секции утврдени со Статутот. Овде се прикажани деветте секции кои имаат раководител.

Раководител Секција Институција/организација
д-р Дана Прелиќ Урбана екологија Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Валентина Славевска Стаменковиќ Биодиверзитет Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Соња Ивановска Агроекологија Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
д-р Билјана Гичевски Геодиверзитет „Урсус спелеос“ – Скопје
д-р Александар Трендафилов Екологија на шумите и шумарство Шумарски факултет – Скопје
д-р Рената Ќуштеревска Терестични и акватични екосистеми Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
м-р Сузана Андонова Заштита на животната средина Канцеларија за заштита на озонската обвивка (МЖСПП)
д-р Маја Јорданова Еколошка едукација Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
м-р Даниела Јовановска Пределна екологија Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
м-р Јулијана Арсовска Млади еколози Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје

Надзорен одбор

Kонтролата врз спроведувањето и почитувањето на Статутот на МЕД, правилниците и деловниците за работа и надзор на финансиското и материјалното работење на органите и телата на МЕД ја врши Надзорниот одбор, составен од три членови.

Име и презиме Функција Институција/организација
д-р Среќко Георгиевски Член Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
д-р Тодор Ановски Член Технолошки факултет – Скопје
Ирена Андреевска Член „Арт Поинт – Гумно“

Канцеларија на МЕД

Име и презиме Функција
м-р Робертина Брајаноска Извршен директор, раководител на програма
д-р Методија Велевски Заменик извршен директор, раководител на програма
Деспина Китанова Раководител на програма
Светлана Пејовиќ Раководител на програма
м-р Диме Меловски Раководител на програма
м-р Наталија Меловска Раководител на програма
м-р Александар Стојанов Раководител на проекти
Александра Тодоровска Финансиски службеник
м-р Фросина Пандурска-Драмиќанин Раководител на проекти
Васко Авукатов Раководител на проекти
Данка Узунова Раководител на проекти
Ксенија Путилин Стамкоска Раководител на проекти
Даниела Заец Раководител на проекти
Рајне Ристова технички секретар
д-р Драган Арсовски Асистент на проекти
Богољуб Стеријовски Асистент на проекти
м-р Александар Павлов Асистент на проекти

Start typing and press Enter to search