Претседателство

Со работата на МЕД раководи Претседателство составено од седум членови. Претседателството на МЕД беше избрано на Годишното собрание одржано на 10 март 2017 година, и има мандат од две години.

Име и презиме Функција Институција/организација
д-р Славчо Христовски Претседател Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Владимир Џабирски Потпретседател Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
д-р Методија Велевски Секретар Природонаучен музеј на Македонија – Скопје
д-р Трајче Стафилов Член Институт за хемија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Љупчо Меловски Член Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Милица Ристовска Член Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Николчо Велковски Член Шумарски факултет – Скопје

Секции

Работата на МЕД се одвива преку реализирање проекти и преку организираност во секции. Денес МЕД работи на имплементација на повеќе проекти, а работата е организирана во единаесет секции утврдени со Статутот. Овде се прикажани деветте секции кои имаат раководител.

Раководител Секција Институција/организација
д-р Дана Прелиќ Урбана екологија Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Валентина Славевска Стаменковиќ Биодиверзитет Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
д-р Соња Ивановска Агроекологија Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
д-р Билјана Гичевски Геодиверзитет „Урсус спелеос“ – Скопје
д-р Александар Трендафилов Екологија на шумите и шумарство Шумарски факултет – Скопје
д-р Златко Левков Терестични и акватични екосистеми Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
м-р Сузана Андонова Заштита на животната средина Канцеларија за заштита на озонската обвивка (МЖСПП)
д-р Маја Јорданова Еколошка едукација Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
м-р Даниела Јовановска Пределна екологија Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
Јулијана Арсовска Млади еколози Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје

Надзорен одбор

Kонтролата врз спроведувањето и почитувањето на Статутот на МЕД, правилниците и деловниците за работа и надзор на финансиското и материјалното работење на органите и телата на МЕД ја врши Надзорниот одбор, составен од три членови.

Име и презиме Функција Институција/организација
д-р Среќко Георгиевски Член Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
д-р Тодор Ановски Член Технолошки факултет – Скопје
Ирена Андреевска Член „Арт Поинт – Гумно“

Канцеларија на МЕД

Име и презиме Функција
м-р Робертина Брајаноска Извршен директор, раководител на програма
м-р Наталија Меловска Раководител на програма
Деспина Китанова Раководител на програма
Светлана Пејовиќ Раководител на програма
м-р Диме Меловски Раководител на програма
Александар Стојанов Раководител на проекти
м-р Ѓорѓе Иванов Раководител на проекти
Александра Тодоровска Раководител на проекти
м-р Фросина Пандурска-Драмиќанин Раководител на проекти
Васко Авукатов Раководител на проекти
Данка Узунова Раководител на проекти
Ксенија Путилин Раководител на проекти
Даниела Заец Раководител на проекти
Богољуб Стеријовски Асистент на проекти
Технички секретар

Статутoт на МЕД беше променет на Годишното собрание одржано на 10 март 2017 година, и него може да го видите тука.

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате