Листа на проекти

Тековни проекти:

1. Проект за заштита на мршојадците во Македонија

2. Поврзување на луѓето со природата – вмрежување и зајакнување на граѓанските здруженија во Македонија

3. ИПА проект: Подобрување на прекуграничната заштита и развој на планинскиот масив Јабланица –Шебеник преку активна вклученост на локалното население 

4. Истражување на просторната екологија и екологијата на исхраната кај критично загрозениот балкански рис

5. БРЕН

6. Развој на капацитети за заштита на преселните патишта за птици во Медитеран

7. Вода за езерата, блатата, потоците и луѓето на планината Јабланица

8. Кампања „ДА ГО ЗАЧУВАМЕ СИНОТО СРЦЕ НА ЕВРОПА“

9. Зачувување на биолошката разновидност преку одржливо управување со ресурсите на Шар Планина

10. Заштита на биодиверзитетот на Балканот – Зајакнување на соработката долж Балканскиот Зелен појас

11. Патека на клукајдрвчето

12. Поддржување на одржлива иднина за луѓето и природата на Осоговските Планини

13. Програма за закрепнување на балканскиот рис IV


Завршени проекти
:

1. TEDDY Проект

2. Балканска мрежа за зачувување на крупните ѕверови (BALKAN NET)

3. Комплексни еколошки истражувања во буковиот шумски екосистем во Националниот парк Маврово

4. Проект за островот Голем Град на Преспанското Езеро

5. Одржлив развој на прекуграничниот Преспа регион

6. Интегрирана заштита на популацијата на волкот на Балканот преку намалување на конфликтот луѓе-крупни ѕверови и промена на јавното мислење за волкот

7. ECO-NET: Создавање мрежа за правна заштита и управување со заштитени подрачја во Јужен Балкан

8. БЕЗФОС – Употреба на фосфатни детергенти во регионот на Охрид и Струга

9. Локален еколошки акционен план за Галичник

10. Јавна свест за крупните месојади во југозападен Балкан (WEST BALKAN NET)

11. Програма за закрепнување на балканскиот рис 2006-2009

12. Програма за закрепнување на балканскиот рис 2010-2012

13. Балканскиот зелен појас како еколошки коридор за мечката, рисот и волкот

14. Зајакнување на мрежата на еколозите на Република Македонија преку јакнење на капацитетите на Македонското еколошко друштво

15. Јакнење на капацитетите на НВОи за подготовка и употреба на дивите птици како индикатори како алатка за влијание врз промените во легислативата

16. Идентификација на Значајни растителни подрачја во Македонија

17. Осоговските Планини во Балканскиот зелен појас

18. Волкот, луѓето и нивниот добиток во мирен соживот

19. Валоризација на природните вредности на Моноспитовско Блато

20. Изготвување на препораки за ex-situ заштита на неколку ендемични видови Viola (V. arsenica, V. allchariensis, V. shariensis, V. ivonis, V. gostivariensis и V. slavikii)

21. Развој на национална еколошка мрежа во Република Македонија (МАК-НЕН)

22. Балканскиот зелен појас како еколошки коридор за мечката, волкот и рисот – case study Jablanica

23. Развој на репрезентативна мрежа на заштитени подрачја

24. Јакнење на организациските способности на Македонското еколошко друштво – компонента – Управување со човечки ресурси

25. Статус на кафеавата мечка (Ursus arctos) во Албанија и Македонија

26. Крилја преку Балканот: Подготовка на земјите од Западен Балкан за спроведување на Директивата за Птици на Европската Унија

27. Проценка на заканите за птици и мерки за нивно зачувување во две предлог значајни подрачја за птици во Македонија

28. Заштита на пределот во Преспанскиот басен (Ref. RFP 20/2011)

29. Поврзување на луѓето и природата-вмрежување на значајните растителни подрачја

30. Статус, екологија и окупираност на територија кај критично загрозениот балкански рис Lynx lynx martinoi во Македонија и Албанија

31. Промоција на природните вредности на Шар Планина преку едукација за животната средина и инволвирање на засегнатите страни 2011-2013

32. Јакнење на капацитетите на локалните организации долж Балканскиот Зелен појас

33. Развој на идни насоки за прекугранично заштитено подрачје Шара-Кораб

34. Искористување на природните ресурси во Западен Балкан. Распределба и состојба на недостатоците и придобивките

35. Карактеризација на биолошка разновидност на шарпланинецот, негова дисперзија и реинтродукција во рурални подрачја и одгледувачи на расата

36. Едукација и градење на капацитети за зачувување на клучното подрачје за биодиверзитет Дојранско Езеро

37. Состојба на птиците во Македонија

38. Формирање на прекуграничен Биосферен резерват Осогово, меѓу Македонија и Бугарија

39. Програма за закрепнување на балканскиот рис III