Структура

Претседателство

Со работата на МЕД раководи Претседателство составено од седум членови. Претседателството на МЕД беше избрано на Годишното собрание одржано на 06.03.2015 година, и има мандат од две години.

Име и Презиме Функција Институција/организација
д-р Славчо Христовски Претседател Институт за биологија, Природно-математички факултет-Скопје
д-р Владимир Џабирски Потпретседател Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
д-р Методија Велевски Секретар Природонаучен Музеј на Македонија-Скопје
д-р Љупчо Меловски Член Институт за биологија, Природно-математички факултет-Скопје
д-р Тодор Ановски Член Технолошко-металуршки факултет-Скопје
д-р Александар Трендафилов Член Шумарски факултет-Скопје
д-р Николчо Велковски Член Шумарски факултет-Скопје

Секции

Работата на МЕД се одвива преку реализирање на проекти и преку организираност во секции. Денес МЕД работи на имплементација на повеќе проекти, а работата е организирана во единаесет секции, утврдени со Статут. Овде се прикажани деветте секции кои имаат раководител.

Раководител Секција Институција/организација
д-р Дана Прелиќ Урбана екологија Института за биологија, Природно-математички факултет-Скопје
Биодиверзитет Македонско еколошко друштво
д-р Александра Цветковска Млади еколози Институт за биологија, Природно-математички факултет-Скопје
д-р Среќко Георгиевски Агроекологија Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
д-р Валентина Славевска Стаменковиќ Геодиверзитет Институт за биологија Природно-математички факултет-Скопје
Шумска екологија Шумарски факултет-Скопје
д-р Златко Левков Терестични и акватични екосистеми Институт за биологија, Природно-математички факултет-Скопје
д-р Трајче Стафилов Заштита на животната средина Институт за хемија, Природно-математички факултет-Скопје
д-р Маја Јорданова Еколошка едукација Институт за биологија, Природно-математички факултет-Скопје

Надзорен одбор

Kонтролата на спроведувањето и почитувањето на Статутот на МЕД, правилниците и деловниците за работа и надзор на финансиското и материјалното работење на органите и телата на МЕД ја врши Надзорниот одбор, составен од три членови.

Име и Презиме Функција Институција/организација
Марјана Шушлевска Претседател ФАРМАХЕМ-Скопје
д-р Милица Ристовска Член Институт за биологија, Природно-математички факултет-Скопје
Сузана Андонова Член Канцеларија за озон – МЖСПП

Канцеларија на МЕД

Име и Презиме Функција
м-р Робертина Брајаноска Извршен директор, Раководител на програма
м-р Наталија Меловска Раководител на програма
Деспина Китанова Раководител на програма
Светлана Пејовиќ Раководител на програма
м-р Диме Меловски Раководител на програма
Александар Стојанов Раководител на проекти
м-р Ѓорѓе Иванов Раководител на проекти
Александра Тодоровска Раководител на проекти
Фросина Пандурска Драмиќанин Раководител на проекти
Александар Саров Асистент на проекти
Васко Авукатов Асистент на проекти
Данка Узунова Асистент на проекти
Ксенија Путилин Асистент на проекти
Даниела Заец Асистент на проекти
Ана Арсовска Технички секретар

Статутoт на МЕД беше променет на Годишното собрание оджано на 31.01.2011 година, и него може да го видите тука.
Подстатутни акти на МЕД.