Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Член на МЕД се станува со пополнување на пристапница и уплаќање на годишната членарина. Уплатата на членарината се врши со банкарски трансфер – уплатница. Членството се продолжува секоја година.

Висината на годишната членарина е 500 денари за лица со лични примања (вработени и пензионери), и 100 денари за лица без примања (ученици, студенти и невработени).

Пополнување на уплатницата:

Примач:
Македонско еколошко друштво

Трансакциска сметка:
300000000278717

Депонент на:
Комерцијална банка АД, Скопје

Цел на дознака:
Уплата на членарина за тековната година

Пополнетата пристапница и фотокопијата од уплатницата испратете ги на адреса на канцеларијата на МЕД: Бул. Борис Трајковски ул. 7 бр.9А , 1000 Скопје или на е-маил contact@mes.org.mk. За нивниот прием и обработка ќе бидете известени преку електронска пошта.

Уплатената членарина овозможува добивање на материјалите кои МЕД ги публикува, учество на годишната средба на членовите на МЕД, како и добивање на информации по електронски пат од областа на екологија и заштита на животната средина.

Пред пополнувањето на пристапницата, Ве молиме да се запознаете со статутот, визијата и мисијата на МЕД.

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате