Времетраење: 2010–2012 г.

Финансиер: Европска комисија, програма ИПА 2008 и фондација Еуронатур

Партнери: Центар за заштита и проучување на птиците (Црна Гора), Лига за орнитолошка акција и Друштво за заштита и проучување на птиците во Србија (Србија), Здружение за биолошки истражувања – БИОМ и Хрватско орнитолошко друштво (Хрватска), Орнитолошко друштво „Наше птице“ (Босна и Херцеговина) и Друштво за набљудување и проучување на птиците (Словенија). Координатор на проектот е BirdLife International.

Цел на проектот: Усогласување на сопственото и регионалното законодавство и управувачки политики за зачувување на природата и дивата флора и фауна кон оние на унијата (земајќи ги предвид Директивата за диви птици 79/409/ЕК и Директивата за зачувување на диви живеалишта и дива флора и фауна 92/43/ЕЕС како најзначајни документи).

Лице за контакт: Данка Узунова uzunova@mes.org.mk

Проектни Активности

Завршна работилница – проект „Крилја преку Балканот“

Во периодот од 8 до 12 ноември 2011 година, во хотел Оаза, Штип ќе се одржи завршна работилница во рамки на проектот „Крилја преку Балканот“. Целта на завршната работилница е да се презентираат и [...]

Start typing and press Enter to search