На 19.03.2019 год. на Природно-математички факултет-Скопје, Секцијата за геодиверзитет организираше работилница „Истражувања на карст – предизвик или потреба“. Беа изведени шест предавања за одликите на карстот, некои методи кои се применуваат при истражување, неговото значење за водоснабдување и 3Д визуелизација на карстните терени.

 

 

 

 

Целта беше промовирање на карстните терени и привлекување нови истражувачи. Како предавачи учествуваа: Благоја Маркоски-Институт за географија, Природно математички факултет-Скопје, Марјан Темовски-Институт за нуклеарни истражувања при Унгарска Академија на науки-Дебрецен, Ивица Милевски-Институт за географија, Природно математички факултет-Скопје, Војо Мирчовски-Факултет за природни и технички науки-Штип, Златко Илијовски -Градежен институт „Македонија“-Скопје, Билјана Гичевски-МЕД и ИД „Урсус спелеос“-Скопје и Драган Колчаковски-Институт за географија, Природно математички факултет-Скопје.

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате