Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

На 19 март 2019 година на Природно-математички факултет – Скопје, Секцијата за геодиверзитет организираше работилница „Истражувања на карст – предизвик или потреба“. Беа изведени шест предавања за одликите на карстот, некои методи кои се применуваат при истражување, неговото значење за водоснабдување и 3Д-визуелизација на карстните терени.

 

 

 

 

Целта беше промовирање на карстните терени и привлекување нови истражувачи. Како предавачи учествуваа: Благоја Маркоски – Институт за географија, Природно-математички факултет – Скопје, Марјан Темовски – Институт за нуклеарни истражувања при Унгарска Академија на науки – Дебрецен, Ивица Милевски – Институт за географија, Природно-математички факултет – Скопје, Војо Мирчовски – Факултет за природни и технички науки – Штип, Златко Илијовски – Градежен институт „Македонија“ – Скопје, Билјана Гичевски – МЕД и Истражувачко друштво „Урсус спелеос“– Скопје и Драган Колчаковски – Институт за географија, Природно-математички факултет – Скопје.

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате