Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Започнувајќи од 2006 година, со цел подобра комуникација со членството и промоција на Друштвото, МЕД трипати или четирипати годишно издава Информатор во кој ги прикажува реализираните активности и други актуелности и го доставува до своите членови.

МЕД ќе продолжи со подготовка и публикување на електронски весник со информации од актуелни и тековни активности на Друштвото.

Информатори
newsletter-32_page_01
newsletter-31_page_01
newsletter-30_page_01
newsletter-29_page_01
newsletter-28_page_01
newsletter-27_page_01
newsletter-26_page_01
newsletter-25_page_01
newsletter-24_page_01
newsletter-23_page_01
newsletter-22_page_01
newsletter-21_page_01
newsletter-20_page_01
newsletter-19_page_01
newsletter-18_page_1
newsletter-17_page_01
newsletter-16_page_01
newsletter-15_page_01
newsletter-14_page_01-1
newsletter-13_page_01-1
newsletter-12_page_01-1
newsletter-11_page_01-1
newsletter-10_page_01
newsletter-9_page_01
newsletter-8_page_01
newsletter-7_page_01
newsletter-6_page_01
newsletter-5_page_01
newsletter-4_page_01
newsletter-3_page_01
newsletter-2_page_01
newsletter-1_page_01

Почнете да пишувате и стиснете Enter за да пребарате