On 12th March 2013, in hotel Portal in Skopje, the Macedonian Ecological Society had its annual meeting. The society’s achievements in 2012 was presented at the meeting, with a special review of the IV Congress of Ecologists in Macedonia with international participation and the celebration of the society’s 40 the anniversary. In addition, the financial report for 2011 was presented and approved, and the program for the society’s 2013 activities was presented as well.

На 12 март 2013 година, во просториите на салата за состаноци на хотел Порта во Скопје, се оддржа Годишното собрание на Македонското еколошко друштво. На Собранието беше презентирана работата на Друштвото за 2012 година со посебен осврт на IV Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество и одбележувањето на 40 години од постоењето на Друштвото. Исто така беше претставен и усвоен финансискиот извештај за минатата 2011 година, а беше презентирана и програмата за работа на Друштвото за 2013 година.

Start typing and press Enter to search