Ехо од Дрим

Трилогија на кратки филмови за природните убавини, значењето и заканите на дримското сливно подрачје. Прв дел – Шепотот на водата Втор дел – Одблесок на животот Трет дел – Влијание на [...]

Bythinella melovskii – нов вид на слатководен полжав за Р. Македонија

Во рамки на проектот „Вода за езерата, блатата, изворите и луѓето на планината Јабланица”, при анализата на макроинвертебратните видовиво водните живеалишта, идентификуван е нов таксон од класата [...]

Презентација за статусот на водите на планината Јабланица

На ден 18.02.2015, во Хотелот Дрим, Струга во рамки на проектот „Вода за езерата, блатата, изворите и луѓето на планината Јабланица“ беше одржана јавна презентација за состојбата на водните [...]