Светски ден на водните живеалишта, 2017

Денес е Светски ден на водните живеалишта! Рамсарската конвенција секоја година го организира овој настан со различни активности и игри. Оваа година беа подготвени неколку пораки кои ни ги [...]

„Екологија и заштита на животната средина“

Ова научно списание објавува оригинални научни трудови од сите аспекти на екологијата и науката за животната средина. Првиот том од списанието беше публикуван во 1993 година. Од 1 јануари 2012 [...]

Популарни изданија на МЕД

Монографија – 40 години Македонско еколошко друштво (2012) Птиците како индикатори … (2008) Осоговските Планини во Балканскиот зелен појас (2009) Птиците во Македонија – мал прирачник [...]

Ден на зелениот појас, Скопје 2017

На 24 септември 2017 во Градскиот парк, во кафулето „Центарал Парк“ – Скопје и околниот простор, се прослави „Денот на зелениот појас“, со низа активности и изложба на фотографии од [...]

Годишна средба на членови на МЕД, Скопје 2017

На 20 декември, во Природонаучниот музеј Скопје, беше одржана годишна средба на членовите на МЕД. На средбата беа обележани 45 години од постоењето на нашата организација. Во текот на средбата [...]

Годишна средба на членови на МЕД, Пониква 2015

На Пониква на 16 мај 2015 година, беше организирана средба на членовите на Македонското еколошко друштво. Членовите за време на средбата беа запознаени со актуелните активности и новости на [...]