Времетраење: 2018-2022

Финансиер: Програмата LIFE на Европската Унија

Кофинансиери: Фондацијата за заштита на мршојадци , фондацијата МАВА,Еуронатур, како и од Витли Фонд за заштита на природата, и Фондот за животна средина и снергетска сфикасност.

Координатор на проектот: Фондацијата за заштита на мршојадци

Соработници: МЕД, Албанското орнитолошко друштво, Биом, Друштво за заштита и истражување на птици на Србија, Фонд за дива флора и фауна, Грчко орнитолошко друштво, Орнитолошко друштво НАШЕ Птице и Здружение за заштита на природата во Албанија

Цел на програмата: Да се подигне свесноста и да се зајакнат националните капацитети за борбата против труење на диви животни на Балканот.

Лице за контакт: Ненад Петровски, petrovski@mes.org.mk

Проектни новости

Балкан Детокс LIFE: Нов проект за спречување на нелегалното труење на дивите животни низ балканските земји

Започнувањето на проектот финансиран од ЕУ има за цел да ја подигне свесноста и да ги зајакне националните капацитети за борбата против труење на диви животни на Балканот, што е една од [...]

Start typing and press Enter to search