Одобрените проекти за 2020 година се 11 на број и сите, со исклучок на еден, се занимаваат со проучување на биодиверзитетот. Вкупните суми на проектите се со износ од 1.000-1.500 евра, додека пак апликантите се на возраст до 26 години. Со оглед на малото искуство на младите грантисти, пандемијата предизвика вистинска хаварија. Сепак, повеќето проекти (осум) продолжија, додека пак три беа одложени за следната година. И покрај мало одложување заради почеток во голема неизвесност на почетокот на месец март, покрај првите извештаи кои беа одложени за еден месец, вториот и финалниот извештај се очекува да бидат предадени на оригиналните термини во септември, односно декември. Следат насловите на проектите во тек:

  1. Разновидност и дистрибуција на краткокрилците (Coleoptera: Staphylinidae) на Шар Планина (“Catena mundi“)
  2. Екосистемско истражување на шумските тресетишта во срцето на Шар Планина: врски помеѓу биомасата, флористичкиот состав, трансформациите на азот во почвата и почвените микроорганизми
  3. ВАлоризација на ДИјатомејскиот состав во ВОдните станишта во ДемирхисАрскиот регион (ВАДИВОДА)
  4. ДИјатомеи во ВАлоризација на водни и влажни станишта на Кожуф (ДИВАК)
  5. Диверзитет и дистрибуција на сапроксилната тврдокрилна фауна на планината Јабланица и течението на реките Црн Дрим и Радика
  6. Распространување и конзервациски статус на реликтниот папрат Ophioglossum vulgatum на планината Кожуф
  7. Утврдување на хабитати според директивата на живеалишта во СП ,,Маркови Кули” и проценка на конзерваторскиот статус
  8. Воспоставување методи за одредување и мониторинг на испарливи органски соединенија во воздух во подрачјето на град Скопје

Новости од проектите:

Екосистемско истражување на шумски тресетишта во срцето на Шар Планина – Тренчева Марија

Кои видови растенија живеат и што им се случува откако ќе изумрат во планинските тресетишта? Како тие дишат или пак се хранат кога во влажните станишта вода има многу, а кислород малку? Дали [...]

Tврдокрилците од Јабланица, нови податоци од Срна Мајсторовиќ

Секоја наша теренска активност е дочекана со големо нетрпение да се отиде на терен во потрага по омилените инсекти. Сапроксилните тврдокрилци беа прилично активни овој период и ги полнеа нашите [...]

Хабитати според директивата на живеалишта во СП ,,Маркови Кули”- Сара Цветаноска

Oд почеток на месец мај започна реализирање на проектот ,,Утврдување на хабитати според директивата на живеалишта во СП ,,Маркови Кули” и проценка на конзерваторскиот статус”. Во рамките на овој [...]

ДИјатомеи во ВАлоризација на водни и влажни станишта на Кожуф (ДИВАК) II – Анастасија Видеска

Како што теренските истражувања се приближуваа кон крајот, така се повеќе се задлабочувавме во убавините кои ги нуди Кожуф. Предводени од желба и амбиција за научно- истражувачка работа одлучивме [...]

Разновидност и дистрибуција на краткокрилците на Шар Планина II – Алексеј Ановски

Во текот на месец Јули, Август и Септември нашиот тим реализираше повеќе од 15 теренски активности. Од посебна важност беше посетата на локалитетите Црно Езеро и Рудока. Успеавме да [...]

Разновидност и дистрибуција на краткокрилци на Шар Планина (Catena mundi) – Алексеј Ановски

  Со повеќе од 70 000 опишани видови, краткокрилците (Coleoptera: Staphylinidae) несомнено ја претставуваат најголемата фамилија во царството на животните. Повеќето краткокрилци се предатори [...]

ЕКОСИСТЕМСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ШУМСКИ ТРЕСЕТИШТА ВО СРЦЕТО НА ШАР ПЛАНИНА – Марија Тренчева

  Како мал, но одлучен и мотивиран тим ние го започнавме овој мал проект како голема авантура. Заминавме – каде што ретко кој бил и замисливме амбициозна цел. Но целта не може да биде [...]

Диверзитет и дистрибуција на сапроксилната тврдокрилна фауна на планината Јабланица и течението на реките Црн Дрим и Радика – Срна Мајсторовиќ

Сапроксилните тврдокрилци се инсекти кои се исхрануваат со мртво или дрво кое се распаѓа и како такви тие живеат во стари, добро сочувани шумски  екосистеми каде имаат клучна улога во [...]

ВОСПОСТАВУВАЊЕ МЕТОДИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ И МОНИТОРИНГ НА ИСПАРЛИВИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ВО ВОЗДУХ ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ – Ивона Софрониевска

Загадувањето на воздухот е глобален проблем со кој се соочуваме и во Македонија и тоа особено во зимскиот период кога станува екстремно. Како да се бориме со овој проблем? За борбата да биде [...]

ВАлоризација на ДИјатомејскиот состав во ВОдните станишта во ДемирхисАрскиот регион (ВАДИВОДА) – Христина Наумовска

Научно-истражувачката работа сама по себе носи возбудливи и интересни аспекти, како од теренските активности така и од лабораторискиот дел. Теренските истражувања на Демирихисарскиот регион [...]

page 1 of 2

Start typing and press Enter to search